รวมสุดยอด วิธีไล่หนู ออกจากบ้าน แบบธรรมชาติ ตอนที่ 2

chasing-mice

มีนายสมบุญ แช่ลิ้ม ตั้งตนเป็นเจ้าของลัทธิ โดยมีสำนักอยู่ที่บ้านหนองดินตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นต้น,3ลัทธิ “ไสยตำ’’ เป็นลัทธิที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจลึกลับในการควบคุมบุคคลอื่นโดยตรง ไม่ว่าอำนาจนั้นจะเป็น “เสน่ห์” เพื่อให้คนอื่นหลงใหลหรือจะเป็น “คุณไสย” เพื่อทำร้ายคนอื่นก็ตาม เช่น การเสกหนังหรือตะปูเข้าท้องของสัตรู การทำเสน่ห์ยาแฝด ลงนะหน้าทอง หรือการ’ใช้’นาม’นพ’รายเพื่อให้ผู้อื่นหลงใหลตน เป็นต้นในขณะที่ลัทธิ “กรรมเก่า” เป็นไสยศาสตร์ของชนชั้นปกครอง และลัทธิ

“วันลิ้นโลก” เป็นไสยศาสตร์ของชนชั้นล่างนั้น ความเชื่อใน “สิงสักดสิทธื้และการทำนายทายทัก” กับ “การเช้าเจ้าทรงผีและคุณไสย” กลับเป็นไสยศาสตร์ของสามัญชนในทุกชนชั้น พุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปจะปฏิเสธไสยศาสตร์ในทุกระดับ โดยเน้นการใช้เหตุผลและสติปัญญาตามความหมายของคำว่า “พุทธะ” ชื่งแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานความเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปพุทธศาสนาในประเทศไทย เครื่องไล่หนูราคา ไม่เพียงแต่ถูกกำหนดโดยการปกครองของคณะสงฆ์ไทยภายใต้การควบคุมของรัฐเท่านั้น แต่ยังถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการระหว่างกลุ่มชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ พระสงฆ์แต่ละรูป และวัดแต่ละวัด อันที่จริงแล้วพัฒนาการที่สำคัญที่สุดในพุทธ-ศาสนาของไทย เกิดขึ้นภายนอกองค์กรปกครองของคณะสงฆ์ที่เป็นทางการ13ลัทธินี้อ้างว่ายุคของพระศรีอารีย๎มาถึงแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ให้บรรดาสาวกเลิกนับถึอพระพุทธเจ้า แล้วทันมานับถือพระศรีอาริย์แทน โดยผ่านทาง “คณะรัฐมนตรีสวรรค์” “ข้าราชการสวรรค์” และ “ศาลสวรรค์’’ มีการเขียนคัมภีร์กล่าวหาพระพุทธเจ้าต่างๆ นานา และทุกคนต้องฟังคำลังและคำตัดสินจาก“ศาลสวรรค์” กำจัดหนูใต้ฝ้า  นับว่าเป็นไสยศาสตร์แห่งการทรงเจ้าเข้าผีที่เป็นอันตรายยิ่ง เพราะนอกจากคำสอนจะงมงายแล้ว ยังขัดต่อความสงบสุขและคัลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วยซึ่งมีระบบการบริหารที่ค่อนข้างจะเก่าและล้าสมัย บ่อยครั้งทีเดียวที่พระภิกษุบางรูปซึ่งได้เสนอการตีความคำสอนหรือระบบปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจหรือมีบุคลิกภาพที่ดีเด่น ได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนที่ศรัทธาเป็นจำนวนมากกลุ่มของพระภิกษุและสานุคิษย์ต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจัดได้ว่าเป็นสายต่าง ๆหรือนิกายในพุทธศาสนาของไทยในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา

สายต่างๆ ดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปฏิรูปและมีศูนย์รวมอยู่ที่คำสอนของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านอิทธิพลของคำสอนและจำนวนของผู้ที่นับถือการติความพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติธรรมของสายต่างๆ เหล่านั้น มักจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของความคิดทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นอยู่ด้วย สำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นงานเผยแพร่พุทธ-ศาสนาของพระภิกษุในรูปของสิงติพิมพ์และลี่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่นวิทยุ เทป โทรทัศน์ และวิดีโอ เป็นต้น มีอิทธิพลและความสำคัญยิ่งกว่ากิจกรรมขององค์กรสงฆ์ที่เป็นทางการ ซึ่งนับวันมืแต่จะตามไม,ท้นกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน พระภิกษุผู้ทรงอิทธิพลที่สุดรูปหนึ่งซึ่งได้เผยแพร่ธรรมะต่อสาธารณชนในรูปของสิงติพิมพ์ ได้แก่ พุทธทาสภิกขุนักปฏิรูปพุทธศาสนาคนสำคัญของไทยในการปฏิรูปพุทธศาสนาของท่าน พุทธทาสภิกขุได้ใช้หลักแห่ง“ประโยชน์” ในการติความพุทธศาสนา  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ท่านเห็นว่าการติความพุทธศาสนาใดๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อคนสมัยปัจจุบันให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่นในการอธิบายความหมายของ นิพพาน (ความดับทุกข์) พุทธทาสภิกขุเห็นว่านิพพานเป็นเรื่องทางจิตใจที่สามารถเข้าถึงได้แม้แต่ที่นึ่และเดี๋ยวนี้ ท่านกล่าวว่า ไม่มืประโยชน์อะไรที่จะสอนให้คนเราเข้าถึงนิพพานภายหลังจากที่ตายไปแล้ว คำสอนในลักษณะนี้ท่าให้คนสมัยปัจจุบันไม่สนใจเรื่องของนิพพานยิ่งไปกว่านั้น การสอนเช่นนี้ยังท่าให้พุทธศาสนาไร้ความหมายอีกด้วยการใช้เหตุผลนิยมในการติความคำสอนและวิธีปฏิบัติธรรมทางพุทธ-ศาสนา ทำให้นักปฏิรูปพุทธศาสนาส่วนใหญ่ปฏิเสธทั้งส่วนที่เป็นไสยศาสตร์ นเทรวินิงิและส่วนที่เป็นอภิปรัชญาของพุทธศาสนา การปฏิเสธไสยศาสตร์ในทุกรูปแบบทั้งในเรื่องของวิญญาณนิยม และอภิปรัชญาของพุทธศาสนานั้น ทำให้นักปฏิรูปอยูในสถานะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับชนชั้นล่างทั้งที่เป็นชาวนาในชนบทและกรรมกรในเมืองที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ และกับชนชั้นปกครอง ซึ่งสนับสนุนอภิปรัชญาที่เชื่อมโยงสถานะทางสังคมปัจจุบันให้เข้ากับ “กรรมเก่า”ในอดีตชาติ ดังนั้นอาจวิเคราะห์ได้ว่า  กำจัดกลิ่นฉี่หนู พุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนาของชนชั้นกลาง ที่เกิดขึ้นเพราะระบบการดีกษาสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคมไทย ทรรศนะในเรื่องเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูป มีส่วนเชื่อมโยงกับสถานะในทางสังคมและการเมืองของบุคคลกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง และเป็นฝ่ายสนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เชิดชูเสรีภาพ และความเสมอภาคในโครงสร้างทั้งทางการเมืองและสังคมของไทย อันที่จริงแล้วคำสอนในพุทธศาสนามิได้กล่าวถึงแนวความคิดทางการเมืองสมัยใหม่อย่างเช่นประชาธิปไตยโดยตรง แต่นักปฏิรูปก็ได้พยายามตีความคำสอนทางพุทธศาสนา ให้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน นอกจากนี้พระภิกษุและสานุคิษย์ฝ่ายปฏิรูปยังได้ตีความคำสอนทางพุทธศาสนา  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ โดยการส่งเสริมเรื่องของสิทธิมนุษยชนทั้งในทางสังคมและการเมืองอีกด้วยสำนักพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันพุทธศาสนาของไทยในปัจจุบัน มีสำนักและครูอาจารย์ที่ตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันออกไป และสอนพุทธศาสนาอยู่หลายแนวทางด้วยกัน บางสำนักถือว่า “ดีล” และความบริสุทธทางจริยธรรมเป็นคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า บางสำนักเห็นว่า “สมาธิ” เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา ส่วนบางสำนักเห็นว่า “ปัญญา” และการใช้เหตุผลเป็นกุญแจสำคัญที่ไฃไปสู่ความเข้าใจในพุทธศาสนา แต่ทุกสำนักก็พูดถึงดีล สมาธิและปัญญาประกอบกันไปด้วยโดยมืจุดเน้นที่แตกต่างกัน ดีล สมาธิ และปัญญาได้กลายมาเป็นคำสอนพื้นฐานที่สำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย

เครื่องไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s